KINO NIECZYNNE

DO ODWOŁANIA

PRZEPRASZAMY

Pieniądze za bilety zakupione on-line będą zwracane drogą elektroniczną.

Zwrot gotówki za bilety zakupione w kasie kina będzie możliwy w chwili uruchomienia kina.

SPEKTAKL "JEZIORO ŁABĘDZIE" PRZENIESIONY NA

12-10-2020 godz. 19:00

Zakupione bilety zachowują ważność.

Bad Boy 

WSPÓŁPRACA

Opis programu

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową MEN.

Edukacja filmowa to projekt, który realizujemy już ponad 10 lat. Zaczynaliśmy od spotkań w warszawskim kinie Muranów. Z czasem nasze comiesięczne spotkania dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zawitały do blisko pięćdziesięciu miast. Cykliczne spotkania NHEF to projekcje wyjątkowych filmów, które omawiamy podczas prelekcji i prezentacji multimedialnych. Filmy omawiamy również w materiałach dydaktycznych dla nauczycieli, proponujemy oparte na tematach i wątkach z filmów scenariusze lekcji.

Każdy film, który wchodzi do naszego programu, opisujemy w analizie psychologicznej, z której mogą korzystać rodzice i pedagodzy, wskazujemy również związek tematów poruszanych w filmach z podstawą programową. W edycji 2019/2020 proponujemy 115 filmów w ramach 16 cykli tematycznych dla wszystkich etapów edukacyjnych. Będą to zarówno filmy, które pojawiły się w ostatnim czasie na ekranach kin, klasyka kina, jak i tytuły, które sprowadzamy do Polski specjalnie do naszego programu.

Jak to działa? Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl (szczegółowe opisy cykli znajdują się w wysyłanym na początku maja katalogu oraz na naszej stronie internetowej) i od października do kwietnia raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina w swoim mieście na film. Przed każdym filmem odbywa się multimedialna prelekcja poświęcona opisanemu w folderze zagadnieniu lub spotkanie z gościem. Nauczyciele dostają interdyscyplinarne materiały dydaktyczne (informacje o filmie i reżyserze, scenariusze lekcji, karty pracy, opinie psychologów etc.) do wykorzystania zarówno podczas zajęć szkolnych jak i przy rodzinnych dyskusjach filmowych w domu. Po seansie najmłodsi uczniowie mogą wziąć udział w warsztatach lub konkursach plastycznych, natomiast starsi – w dyskusjach dla chętnych.

Dlaczego warto? Cały program NHEF pozostaje w zgodzie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2012 roku projekt został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „edukacja młodego widza”. W 2011 roku Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej zostały włączone do rodziny projektów Filmoteki Szkolnej. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej należą do Koalicji dla edukacji filmowej powołanej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Honorowy patronat nad programem ma organizacja Europa Cinemas.

Katalog 2019/2010 Drukowany katalog można odebrać w kasie kina. Zobacz katalog Online. Pobierz katalog jako plik PDF

Cykle filmowe

Opis cyklu

Filmy tworzące cykl „Filmowe podróże” pokazują życie rówieśników zamieszkujących różne szerokości geograficzne i uświadamiają uczniom, że mimo odmiennych tradycji i zwyczajów łączą ich te same marzenia oraz potrzeby – zabawy, przyjaźni, miłości i bezpieczeństwa.

Obejrzenie proponowanych filmów może stać się świetnym pretekstem do realizacji działań wychowawczych i kształtowania postaw oraz realizacji podstawy programowej. Odmienność kulturowa to znakomity punkt wyjścia do rozmów o szacunku, akceptacji i odmienności narodowej, kulturowej czy religijnej. Pomoże zrozumieć i dostrzec piękno innych państw, a w perspektywie uwrażliwić na potrzeby i wartości swoje i innych. Jednocześnie cykl pokazuje, że nie tylko realne podróże dają nam możliwości poznawcze – film również tworzy przestrzeń, w której można obserwować świat za pomocą wielu środków obrazu, światła czy muzyki.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Filmowe podróże” uczeń :

 • uczy się rozumieć emocje, uczucia własne i innych osób,
 • poznaje wartości i normy społeczne, których źródłem są rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród,
 • staje się odbiorcą sztuki i uświadamia sobie potrzebę jej współtworzenia,
 • poznaje kultury innych narodów, w tym krajów UE,
 • dostrzega i szanuj e różnorodność oraz piękno wartości, zwyczajów i tradycji innych kultur,
 • poznaje wartości i normy, których źródłem jest zdrowy ekosystem,
 • rozumie potrzebę dbania o przyrodę i środowisko, kształtuje postawę ekologiczną,
 • poznaje różnorodne zjawi ska przyrodnicze,
 • kształtuje umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia,
 • wypowiada się na zadany temat, wyraża swoje spostrzeżenia i przeżycia za pomocą plastycznych i technicznych środków wyrazu.

Filmy w cyklu

Alfie, mały wilkołak

2019-10-18 godz. 09:00

Jakub, Mimmi i gadające psy

2019-11-19 godz. 09:00

Szybcy i śnieżni

2019-12-17 godz. 09:00

Wyspa niedźwiedzi

2020-02-28 godz. 09:00

Opis cyklu

Nie da się wykształcić kompetentnego młodego odbiorcy kultury bez ukazania mu najnowszych dzieł światowej kinematografii, które zainspirują go do rozmyślań nad rzeczywistością oraz sprawią, że zidentyfikuje dotyczące go problemy okresu dorastania, np. bunt przeciwko autorytetom, jako nieodłączny naturalny element procesów o charakterze społeczno-kulturowym.

Żyjemy w czasach sztuki heterogenicznej, rozproszonej, w epoce licznych twórców – nie sposób na własną rękę wyśledzić filmy dla dzieci i młodzieży, które są najbardziej warte obejrzenia i poddania wspólnej refleksji. Cykl „Kino współczesne” idealnie wpisuje się w to zapotrzebowanie. Starannie dobrane nagradzane produkcje stanowią sublimację marzeń i lęków, które towarzyszą dojrzewaniu i pozwalają skonstruować swoistą mapę współczesności prezentującą palące problemy XXI wieku. Uczniowie biorący udział w projekcie mogą znaleźć odpowiedź m.in. na takie pytania, jak: czy chcę i potrafię skonfrontować moje prawdziwe ja z tym, co inne i obce, czy empatia jest indywidualną zaletą, czy wartością społeczną, jak konstruować relacje w społeczeństwie wielokulturowym.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Kin o współczesne” uczeń:

 • rozwija zdolności dostrzegania prawdy, dobra i piękna i kieruje się tymi wartościami,
 • okazuje szacunek dla drugiego człowieka i otaczającego go świata,
 • rozwija zdolności rozumienia tekstów kultury i odnosi ich treści do własnego doświadczenia,
 • postrzega film jako tekst kultury,
 • trenuje świadomą i uważną recepcję filmów,
 • uczestniczy w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.

Filmy w cyklu

Wojna na deski

2019-10-21 godz. 09:00

Rabarbar

2019-11-20 godz. 09:00

Cały świat Romy

2019-12-10 godz. 09:00

Supa Modo

2020-02-25 godz. 09:00

Opis cyklu

Cykl „Świat wartości” prezentuje zestaw siedmiu filmów. Obrazy, różnorodne zarówno pod względem tematycznym, jak i formalnym, łączy uniwersalny przekaz oraz skupienie na realnych problemach współczesności, zwłaszcza tych, które dotyczą młodych ludzi, takich jak kryzys rodziny, starzenie się społeczeństwa, dyskryminacja ze względu na płeć czy poglądy. Dzięki konfrontacji z sytuacją ekranowych bohaterów uczniowie mają szansę stać się prawdziwymi obywatelami świata, odnaleźć się w niełatwej rzeczywistości.

„Świat wartości” to atrakcyjna propozycja dla siódmo i ósmoklasistów, która pozwala uczniom uświadomić sobie, że niezależnie od długości i szerokości geograficznej wszyscy potrzebujemy tego samego: akceptacji, miłości, umiejętności radzenia sobie z samotnością i cierpieniem. Wybrane filmy można wykorzystać w korelacji z takimi przedmiotami jak: język polski, wiedza o społeczeństwie, historia, muzyka czy wychowanie do życia w rodzinie, a także podczas godzin wychowawczych.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Świat wartości” uczeń:

 • staje się świadomym odbiorcą kultury filmowej,
 • rozwija umiejętność krytycznego myślenia, oceny postaw i zachowań bohaterów filmowych, opisuje ich emocje i uczucia,
 • konfrontuje własne doświadczenia z sytuacją bohaterów,
 • dostrzega uniwersalne wartości,
 • rozumie przemiany okresu dojrzewania,
 • formułuje sądy w sprawach wybranych problemów społecznych współczesnego świata,
 • przedstawia rolę autorytetów w życiu człowieka,
 • rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz jej znaczenie w relacjach interpersonalnych,
 • potrafi przyjąć odpowiedzialność za manifestowane reakcje i słowa,
 • charakteryzuje politykę Niemiec na terenach okupowanej Europy, zwłaszcza zagładę żydów.

Filmy w cyklu

Chłopiec i świat

2019-10-22 godz. 09:00

Lek na całe zło

2019-11-22 godz. 09:00

Operacja hip - hop

2019-12-11 godz. 09:00

Powrót do Brundibára

2020-02-24 godz. 09:00

Opis cyklu

Filmy prezentowane w cyklu „Wielokulturowość w filmie” przeznaczone są dla uczniów, którzy interesują się różnymi aspektami istnienia we współczesnym świecie. Mogą być punktem wyjścia do rozmów o swojskości i obcości w kulturze, o budowaniu wspólnoty i akceptowaniu odmienności etnicznej czy kulturowej, o asymilacji i poszanowaniu prawa do poszukiwania miejsca do godnego życia.

Cykl uatrakcyjni realizację treści programowych na zajęciach przedmiotowych z wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego czy historii. Także tematyka lekcji wychowawczych obejmuje omawianie bieżących tematów, reagowanie na to, co dzieje się w mediach, zwracanie uwagi na poglądy i zachowania ksenofobiczne, kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji dla wszelkiego rodzaju odmienności, często mających podłoże narodowo-etniczne czy religijne. Uczniowie, żyjący w świecie otwartych granic i rynku pracy, powinni rozumieć, że oni kiedyś będą mogli wybrać swoje miejsce, a inni (reprezentujący różne kultury i wyznania) też mają prawo żyć i funkcjonować w kraju, który nie jest ich krajem urodzenia.

Zestawione w tym cyklu filmy pokazują, w jaki sposób religia i kultura kształtują życie mieszkańców różnych kontynentów; jak te aspekty wpływały i wpływają na relacje międzyludzkie; jak bardzo różnorodny jest świat, w którym żyjemy.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Wielokulturowość w filmie” uczeń:

 • rozwija kompetencje związane z inteligencją społeczną i emocjonalną,
 • poznaje ważne zagadnienia z zakresu politologii, socjologii i kulturoznawstwa,
 • rozwija wrażliwość społeczną, moralną i estetyczną,
 • kształtuje postawy tolerancji wobec różnych kultur i religii,
 • doskonali umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji oraz udziału w dyskusji.

Filmy w cyklu

Kafarnaum

2019-10-23 godz. 09:00 i 11:30

Zestaw: Obcokrajowcy w Polsce

2019-11-25 godz. 09:00 i 11:30

Combat girls. Krew i honor

2019-12-13 godz. 09:00 i 11:30

Najbliższe terminy

2020-03-30
11:30
"ŚWIAT WARTOŚCI"
szkoła podstawowa kl.7-8

4. piętro

2020-03-30
09:00
"KINO WSPÓŁCZESNE"
Szkoła podstawowa kl.4-6

Mirai

2020-03-31
09:00
„Filmowi bohaterowie”
Szkoła podstawowa kl.1-3

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Cienie nad Valleby

2020-04-20
09:00 i 11:30
"Wielokulturowość w filmie"
Szkoła ponadpodstawowa

Nie jestem czarownicą

Pełny terminarz

2020-03-27
09:00 i 11:30

Mustang - emisja 2 ( "Wielokulturowość w filmie" - Szkoła ponadpodstawowa )

2020-03-30
11:30

4. piętro ( "ŚWIAT WARTOŚCI" - szkoła podstawowa kl.7-8 )

2020-03-30
09:00

Mirai ( "KINO WSPÓŁCZESNE" - Szkoła podstawowa kl.4-6 )

2020-03-31
09:00

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Cienie nad Valleby ( „Filmowi bohaterowie” - Szkoła podstawowa kl.1-3 )

2020-04-20
09:00 i 11:30

Nie jestem czarownicą ( "Wielokulturowość w filmie" - Szkoła ponadpodstawowa )

2020-04-28
11:30

Miss Impossible ( "ŚWIAT WARTOŚCI" - szkoła podstawowa kl.7-8 )

2020-04-28
09:00

Solan i Ludwik - wielki wyścig z serem ( "Filmowe Podróże" - Szkoła podstawowa kl.1-3 )

2020-04-29
09:00

Blanka ( - Szkoła podstawowa kl.4-6 )

2020-04-29
11:30

Nie jestem czarownicą - emisja 2 ( "Wielokulturowość w filmie" - Szkoła ponadpodstawowa )

Ważne informacje

nhef

Seanse odbywają się od października 2019 do kwietnia 2020.

Tytuły filmów oraz daty i godziny seansów znajdą Państwo w zakładce "Terminarz".

Zapisy trwały do 4 października 2019.

Istnieje możliwość dołączenie do programu NHEF.

W tym celu prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Księżopolską.

Cena biletu dla jednego ucznia na jeden pokaz – 12 złotych.

Opiekunowie uczestniczą w spotkaniach nieodpłatnie.

Udział w programie.

O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostępność miejsc.

Koordynator projektu: Katarzyna Księżopolska.

e-mail: kksiezopolska@muzakino.pl, tel.: 503 319 618

Aktualne propozycje dla grup

Bieżące terminy pokazów

Dostępność i rezerwacja: tel.: 503 319 618

1917
25-02-2020
11:15
Zew krwi
28-02-2020
11:30

Seanse dla grup.

Przedszkola, szkoły oraz wszystkie grupy zorganizowane zapraszamy do udziału w projekcjach filmów i bajek z bieżącego repertuaru.

Godziny seansów, ceny biletów.

Seanse odbywają się w godzinach przedpołudniowych (9:00 i 11:30).

Cena biletu grupowego – 15 zł/os., opiekunowie grup - gratis.

Dostępność i rezerwacja.

Kontakt: Katarzyna Księżopoloska, tel.: 503 319 618, e-mail: kksiezopolska@muzakino.pl

Kino zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu seansu, jeśli nie zbierze się minimalna, 100-osobowa liczba widzów. Kino o tym fakcie poinformuje z tygodniowym wyprzedzeniem.

Doktor Dolittle

Śnieżka i Fantastyczna Siódemka

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

2020-03-30
11:30
"ŚWIAT WARTOŚCI"
szkoła podstawowa kl.7-8

4. piętro

2020-03-30
09:00
"KINO WSPÓŁCZESNE"
Szkoła podstawowa kl.4-6

Mirai

2020-03-31
09:00
„Filmowi bohaterowie”
Szkoła podstawowa kl.1-3

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Cienie nad Valleby

2020-04-20
09:00 i 11:30
"Wielokulturowość w filmie"
Szkoła ponadpodstawowa

Nie jestem czarownicą

Dla grup, szkół, firm

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych współpracą do kontaktu z nami. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje
i z ogromną przyjemnością pomożemy w realizacji lekcji w kinie, projekcji konkretnych filmów, festiwali, maratonów itp.

Projekcje grupowe

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem szeroko pojętej współpracy z Kinem Muza. Pomożemy w realizacji spotkań biznesowych, wydarzeń, akcji promocyjnych oraz innych ciekawych projektów.

Dla szkół i przedszkoli

Zapraszamy wszystkie szkoły, przedszkola, uczniów, rodziców oraz nauczycieli do udziału w projekcjach filmów dla grup zorganizowanych. Z ogromną przyjemnością postaramy sie zrealizować wszelkie pomysły na spędzenie czasu w kinie.

Dla firm

Zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane współpracą reklamową z Kinem Muza. Zapewniamy elastyczne warunki oraz indywidualne podejście do każdego partnera.